Studiedagen

Op zaterdag 8 november 2014 zal de twee-jaarlijkse studiedag van het Réveil-Archief worden gehouden.

Het thema is: Het Réveil, de Bijbel en de kansel.
De bijeenkomst begint in de Onderzoekzaal van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, waarna het programma wordt voortgezet in de Singelkerk.

Dit jaar viert het Nederlands Bijbelgenootschap zijn 200-jarig bestaan. Opgericht in 1814, maakte dit genootschap in het prille Koninkrijk der Nederlanden deel uit van een opwekkingsbeweging voor zending en evangelisatie, waarin verlichting en piëtisme samengingen. Later kwam deze overwegend protestantse beweging onder druk te staan van de uiteenlopende ontwikkelingen van orthodoxie en moderniteit. Het zogeheten Réveil speelde daarin een eigen rol door het streven naar bijbelbezit en bijbelgebruik te combineren met een uitgesproken visie op vroomheid, opvoeding, prediking en maatschappelijke verantwoordelijk- heid. Uiteindelijk ontkwam de beweging zelf evenmin aan het genoemde spanningsveld,  getuige de ontwikkeling van Allard Pierson in zijn omgang met het geloof van zijn ‘oudere tijdgenooten’. De relatie tussen de ‘Bijbelbeweging’ en het ‘Réveil’ staat centraal op deze studiedag, die behalve door de lezingen een bijzonder karakter krijgt door een historisch geïnspireerde kanselvoordracht in het kerkgebouw waar het Nederlands Bijbelgenootschap zo’n 150 jaar lang zijn jaarvergaderingen hield.

Het programma kent de volgende onderdelen:

13.00Ontvangst bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam
13.30–14.15

Expositie Réveil-Archief door drs. Klaas van der Hoek

De bezoekers worden ontvangen in de Onderzoekzaal van de Bijzondere Collecties voor het bezichtigen van een ruime, representatieve keuze uit de Réveil-collectie – inclusief hand-schriften van Allard Pierson.

14.15–14.45

Wandeling naar de Singelkerk, Singel 452, 1017 AW  Amsterdam (www.vdga.nl)

Voor bezoekers die moeilijk ter been zijn, wordt vervoer geregeld. Als u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u dat doorgeven aan de secretaris

14.45–15.00Inleiding door prof.dr. Fred van Lieburg, voorzitter: Bijbelbeweging, bijbelgenootschap en bijbelvroomheid in de vroege 19e eeuw
15.00–15.30Lezing door Katinka Fikse-Omon, MA: 'Een brokje leven, een stukje evangelie.' De opkomst van Bijbel- en traktaat-genootschappen, 1800-1950
15.30–16.00Lezing door prof.dr. Cees Houtman: Is de Bijbel geschikt voor kinderen? ‘Het beste boek’ en ‘de onzedelijkheid’, met bijzondere aandacht voor het Réveil
16.00–16.30

Boekpresentatie door prof.dr. Hans Trapman, ds. Michel Badry en dr. Gerlof Verwey: Vijf Franse preken van Allard Pierson

Na een inleiding over de prekenuitgave wordt een deel uit een preek in het Frans voorgedragen. De vertaling wordt als hand-out uitgedeeld. De voorzitter van de Coornhert Stichting overhandigt de eerste exemplaren aan de prédicateur en aan de voorzitter van het Réveil-Archief.

16.30Borrel

Middels onderstaande links kunt u pdf-bestanden downloaden van:
- bovenstaand programma  (uitnodiging)
- toelichting bij de lezingen

’s Avonds om 18 uur houden we ons traditionele Réveil-diner, in restaurant Haesje Claes, Spuistraat 275. (www.haesjeclaes.nl)

Overbodig te zeggen dat uw aller aanwezigheid bijzonder op prijs zal worden gesteld. En mochten zich in uw kring van uw familie, vrienden, bekenden en/of collega's ook anderen zijn die belangstelling kunnen hebben voor deze studiedag, schroomt u dan niet hen hiervan op de hoogte te stellen. Ook zij zijn van harte welkom!

Donateurs van de Stichting Réveil-Archief kunnen kosteloos deelnemen aan de studiedag. Voor niet-donateurs is de bijdrage van € 15,- ter plaatse te voldoen.

U kunt zich voor de studiedag aanmelden door vóór 1 november een e-mail te sturen aan het volgende e-mailadres: info@reveilarchief.nl